top of page

NA LEABHRAICHEAN AGAINN

Photo 21-11-2018, 10 54 26.jpg
Photo 28-11-2018, 15 12 17.jpg
Photo 28-11-2018, 15 16 05.jpg

Tha bùth-leabhair Orb’s airson a h-uile duine a tha gabhail tlachd ann a leabhraichean, le cudrom sònraichte air an eachdraidh agus cruinn-eòlas air taobh tuath-ear Alba - tha mòran leabhraichean againn mu dheidhinn an tìr agus na daoine a tha fuireach ann.

Am bheil sibh a’rannsachadh na sinnsearachd agaibh? An dh’fhanaig sibh a’dh’iasgach anns an Deveron, Bogie neo Isla? Tha na feadhainn-deònach againn toilichte ar cuideachadh a’lorg leabhraichean ‘sam bith a tha sibh ag iarraidh. Airson an fear-dealasach Doric, tha an cànan sin gu math a’riochdachadh ann an obair sgriobhadairean ionadail ann am bardachd agus rosg.

Is ann a Hunndaidh a’rugadh Seoras MacDhomnhaill, aon dh’an a cheud, agus as ainmeil, sgriobhadairean “sgeul”. Is e John Ruskin agus Lewis Carroll dithis dha na caraidean aige, agus tha sgriobhadh Seoras MacDhomhnaill fhathast a’toirt grad-smuain dha sgriobhadairean eile. Tha sinn a’cumail mòran dhan na leabhraichean aige. Faodabh sibh barrachd fiosrachadh mu dheidhinn fhaighinn air an eadar-lion - www.george-macdonald.com.

A’bharrachd air leabhraichean aosda agus neònach, tha Orb’s a’reic a h-uile seorsa leabhar cumannta, aosd agus ùr - tha taghann math againn dh’a feadhainn mu dheidhinn eachdraidh nàdurrach, dealbhan-dùthcha, leabhraichean clann, cocaireach, siubhal, obair-lios, agus mòran cuspairean eile.

Tha sinn a’reic leabhraichean aosda air an eadar-lion (a’cleachdadh Abe Books).

Ma tha sibh ag iarraidh leabhar ùr, neo rudeigin sonraichte,  neo ma tha sibh ‘g iarraidh grad-smuain, cuir fios thugainn.

bottom of page