top of page

Orb's Bookshop

Shipping & Returns

Tha sinn deònach gu leòr leabhraichean a’chuir air falbh timcheall an t-saoghal. Ach feumaidh sibh cuimhneachadh gu bheil sinn fada air falbh ann an taobh tuath-ear Alba, agus tha e a’toirt beagan nas fhada rudan a’chuir air falbh thugaibh - feumaidh sibh beagan foighidinn! A rud a tha sinn a call ann a luas, tha sinn a’deànamh an àrd air a th’on ann a seirbhis gnàth-cheannaiche barrail!
 

Mar tha sibh anns a righeachd seo, tha sinn a’cleachdadh am Post Righeal (an dàrna class) airson stuth a’chuir air falbh. Tha an cosg eismealach air dè cho trom ‘s tha an leabhair, ach cumaidh sinn e cho saor ‘sa s’urrainn dhinn. Tha e mar as trice mu dà not, agus ma tha sibh ‘g iarraidh barrachd na aon, obraicheadh sinn a mach a phrìs. Innsidh sinn a phrìs mus gabh sinn am pàigh gu lèir.

Mar tha sibh ‘g iarraidh rudeigin ann an cabhag, faodaidh sinn sin a’dhèanamh ach bithidh e nas daor a’chuir air falbh. Faighnich dhinn ma tha sibh ‘g iarraidh luach.

A’toirt stuth air ais air neo a’malairtich stuth 

Tha e rudeigin duilich dhinn a’phàigh airson rudan a’dh’ordaich sibh air an eadar-lion a thoirt air ais. A chionn gu bheil sinn cho beag, chan urrainn dhinn seo a’dhèanamh mur nach eil a leabhair mar a’thuirt sinn. Bu choir dhibh a’leubhadh an tuairisgeul le cùram agus a’bhith cinnteach gu bheil sibh na’ iarraidh mus ceannaich sibh e. Mu tha sibh ‘g iarraidh leabhair a’chuir air ais thuiginn, tha sinn duilich nach urrainn dhinn a’ phaigheadh a chosg - tha sinn cinnteach gu’n tuig sibh gu feum sinn a h-uile sgillig a’chuir air ais dh’an a bhùth.

Mu cheannaich sibh a leabhair anns a bhùth, agus tha sibh ‘g iarraidh a’thoirt air ais, tha 28 latha agaibh seo a’dheànamh. Thoir air ais e mur a’cheannaich sibh e, agus thoir comhla ruibh an cuidhteas.
 

A’cuir stuth air falbh 

bottom of page