top of page

ORB'S Bookshop

Store Policies

Tha sinn ainmich air neo-eisimeileach smuain troimh leabhraichean, agus a’cumail a’dol bùth far an s’urrainn dhibh a bhi air a’fhaicinn agus air a’cheannachd ùr neo ath-dhìolta. Tha dùil againn fiosrachadh ionadail a’shuidhich airson gu’m b-urrainn dha daoine rannsachadh a’ dheanamh ann an sinnsearachd aca. Tha sinn toilichte òrdughan sònraichte a’ghabhail agus gheibh sinn seorsa leabhraichean fo reiceadairean neo-eismeileach. 

Tha curam na gnàth-cheannaichean againn cudromach dhinn. Tha sinn ainmich air  leabhraichean agus tha sinn an dochas gu bheil siubhsa cuideachd. Nì sinn air dìcheall a’lorg a leabhair a tha sibh ‘g iarraidh, agus bithidh sinn an comhnaidh modhail.

Bith snog rinn, agus bi sinne snog ribh - tha e cho furasd ri sin!
 

UAIGNEACHD AGUS MODHANNAN

Tha uaigneachd agus modhannan fìr cudromach dhinn. Cha’ reic sinn agus cha’ toirt sinn seachad an dàta pearsanta agaibh, agus cha chuir sinn thugaibh fiosrachadh nach do dh’fhiarr sibh oirnn. Cha toil linn post-sgudail, neo litreachan-naidheachd mòr a tha làn stuth nach bith uidheil dhibh. Cha chuir sinn rud sam bith mur sinn thugaibh.

Tha urram againn airson an dàta agaibh, agus ar ceartas a bhith air a’diochuimhne. Cha chùm sinn còmhlachadh dh’an ar mion-chunntas, agus airson sinn feumaidh sibh a’bhith foighidinneach mu dh’fheumas sibh a’thoirt dhinn an aon fiosrachadh a h-uile àm a tha sibh a’ceannach rudeigin. 

Ni sinn an còmhnaidh ar dìcheall a’ghiulan cùramach agus le modhannan. Tha sinn a’faighinn cleachdadh ùr airson a h-uile seorsa stuth, tha sinn a’ceannach stuth ionadail, agus a’dèanamh mòran rudan airson feuchainn an t-saoghal agus an coimhearsnachd a’shàbhailadh. Tha a h-uile duine a tha ‘g obair ‘sa bhùth againn a’leanabh ri prionnsabalean modhannach agus tha fios math aig a h-uile duine mu dheidhinn GDPR gnàth-aichte.

 

Tha sinn urrasach!
 

TACHARTASAN

Mur tha tachartas ionadail gu bhith agaibh (mur sgriobhadair a’tighinn) gheibh sinn ioma-seorsa dh’a na leabhraichean aca - ach thoir fios dhinn cho tràth ‘sa ‘s-urrainn dhibh. Bheir sinn dhibh luach agus ma bhitheas tìde againn ‘s dòcha gu’n urrainn dhinn na leabhraichean a’ thoirt dhibh air bun “reic neo cur air ais”.

Tha sinn a’dol gu mòran tachartasan fad na bliadhna agus tha sinn deònach a’thoirt bùth sealach gu rudan mur fèisean-leabhair agus fèillean. Ach tha un leabhair-latha againn a fas làn gu math luath agus feumaidh sibh tìde gu leor a thoirt dhinn airson a rud a’dheanamh.
 

SIN AGAIBH E, ACH  MU DHEIREADH...

tha sinn an dòchas nach eil cus rudan ceàrr leis an eadar-theangachadh tha seo - dh’fheuch sinn ar dìcheall!

CUNNTAS CLAIREACHD

bottom of page